wuq wU cdä f;ïmrdÿj


Nov 10, 2023    Views: 289

wuq wU cdä f;ïmrdÿj


wjYH o%jH

    lmd.;a cdä .%Eï 200
    fmd;= bj;a lr isyskaj lmd.;a wuq wU f.ä 1
    isyskaj lmd.;a ¨kq .%Eï 100
    isyskaj lmd.;a fldÉÑ .%Eï 20
    lrmsxpd b;s 1
    ly l=vq f;a ye¢ 1$2
    fmd,a f;,a fïi ye¢ 3
    bÛqre .%Eï 10
    iqÿ ¨kq .%Eï 10

idod.kakd wdldrh

f;,a r;ajQ Ndckhlg ¨kq" lrmsxpd iy fldÉÑ oud f;ïmrdÿ lr.kak' thg b;sß wfkl=;a ishÆu o%jH oud fyd¢ka f;ïmrdÿ lr.kak'

Image

Views: 270      Nov 30, 2023

Views: 217      Nov 10, 2023

Views: 259      Nov 10, 2023

Views: 289      Nov 10, 2023

Views: 196      Nov 02, 2023

Views: 204      Nov 02, 2023

Views: 194      Oct 13, 2023

Views: 288      Oct 03, 2023

Views: 253      Sep 18, 2023

Views: 265      Sep 18, 2023

Views: 313      Aug 16, 2023

Views: 334      Aug 09, 2023

Views: 406      Aug 09, 2023

Views: 270      Aug 07, 2023

Views: 258      Jul 16, 2023

Views: 230      Jul 05, 2023

Views: 286      Jul 05, 2023

Views: 231      Jun 26, 2023

Views: 220      Jun 26, 2023

Views: 320      Jun 04, 2023