fokakd ;kshu rjqï .ykak .syska''' ke;a;ï jevla ;sfhkjo ux wykafka @


Aug 04, 2022 10:59 pm    Views: 6852

fokakd ;kshu rjqï .ykak .syska''' ke;a;ï jevla ;sfhkjo ux wykafka @
.dhl k§r fkdaksiq;a ldgj;a fkdlshd ,xldfjka hkak .syska o @ fukak úia;f¾

~uf.a mqxÑ iuk<s~
~oefjkd ÿl fï~ jeks .S; yryd ckm%sh jqKd jqK;a" fndfyda fofkla Tyqj oek y÷kkafk olaI TlagmEâ jdolfhla úÈyghs'

frdIdka m%kdkaÿ m%uqL *a,eIanEla ix.S; lKavdhfï jir .Kkla /¢ isá k§r" wk;=rej wekagka" frdIdka m%uqL wefrdiagd ix.S; lKavdhu iuÛ;a tl;= fjkjd'


yenehs" oeka Tyq fï ix.S; lKavdhï foflau kE'

fldfydu jqK;a k§r m%ix. fõÈldfjkï olskak fmakak bkak pß;hla'

miq.sh ojil k§r;a m%ix.hla i|yd úfoia.; fj,d ;snqKd' ^,xldfjka hkaku .shd fkfjhs'&

ta pdßldjg ckm%sh k¿ ix.S;a m%Nq;a tl;= fj,d ysáhd'

 

 

 

English News

Sri Lanka unfortunate to miss mixed relay Silver

After 17 years at the Asian Games, Sri Lanka lost its chance to win a medal in athletics.

Views: 6913    Oct 03, 2023      Read More...

Three including Ven. Gnanasara Thera summoned in house ownership caseThree including Ven. Gnanasara Thera summoned in house ownership case

Considering a personal complaint, the Magistrate issued the following notice to the respondents, Ven. Galaboda Aththe

Views: 6903    Oct 03, 2023      Read More...

Ministers cannot interfere in the markings of the government exams - PM

Prime Minister Dinesh Gunawardena said at present the country has transformed into an era in which the language is pronounced

Views: 6877    Jul 25, 2023      Read More...

Sri Lankan Consulate General in Mumbai hosts Shishuvan students and faculty members

Standard IV students and 14 faculty members of Shishuvan School, Mumbai visiting the Sri Lankan Consulate as part

Views: 6923    Jul 25, 2023      Read More...

Gossips

Stars Shine at Jawan World Premiere in Sri Lanka

The world premiere of the highly anticipated Bollywood film Jawan, recently held at the Savoy Premiere, was a star-studded affair. The film’s

Views: 6932    Oct 03, 2023      Read More...

Yugathra poised to mesmerise American audiences

The Asian Friendship Art Foundation is thrilled to announce the highly anticipated screening of the critically acclaimed Sri Lankan

Views: 6964    Jul 25, 2023      Read More...

Bolywod News

uu m%isoaO pß;hla ñila yefudagu mdúÉÑ lrkak mq¿jka

iudc udOH ;=< m%isoaO mqoa.,hska" ;drldjka" tfyu;a ke;akï celebraties,j úysÆjg úfõpkhg ,la lrk tl oeka

Views: 6862    Mar 08, 2022      Read More...

Rajaputra Media to nurture the art scene

Turning another page in the Rajaputra organization, its head Sajeev Rajaputra and its Managing Director Dimuthu Rajaputra recently

Views: 6931    Mar 08, 2022      Read More...

Sinhala News

uy fikÛl=;a odf.k udrl .ukla .sh nia v%hsj¾g jqKq foa''' fïjd yefudagu fyd| mdvï

fld<U ) r;akmqr m%Odk ud¾.fha mqjlamsáh m%foaYfha§ wk;=reodhl f,i ÿïßh ud¾.fha nia

Views: 59    Jun 04, 2024      Read More...

úksiqre iu. weúÆKq yirx.g fï jf.a o?qjula ,efnhso

we*a.ksia:dkh iy Y%S ,xldj iu. mej;s wjika 20)20 ;r.fha§ úksiqre ,skavd,a yeksn,a iy Y%S ,xld kdhl

Views: 6686    Feb 22, 2024      Read More...

ndOd l< le,Ks iriú isiqka .ek vâ,s lg wÍ

foaYkhlg iyNd.s ù h<s le,Ksh úYajúoHd,fhka msg;g tafï§ ud¾.h yria lr ;ukag úfrdaOh oelajQ iriú isiqka

Views: 6664    Jan 15, 2024      Read More...

wjf,dalsf;aYajr fndaêi;aj, w;awvx.=jg " fukak oeka ,enqK WKqiqï mqj;

iudcfha oeä fodaI o¾YKhg ,la jQ fudyq nqÿ oyug wmydi lrk nj mjiñka Tyqg úreoaOj iudc u;hlao we;s jqKd'

Views: 6656    Jan 15, 2024      Read More...

olaIsK wêfõ.S ud¾.fha§ ìysiqKq wk;=rla''

fld<U isg nÿ,a, n,d Odjkh jQ iqfLdamfNda.s nia r:hla fuf,i .sksf.k we;s njhs jd¾;d ù we;af;a'''

Views: 6658    Jan 15, 2024      Read More...

;ek ;ek isÿjk mqoa., urK .ek fmd,Sisfhka ck;djg oekqï§ula

mqoa.,hska b,lal lr foaYkd meje;ajQ mqoa.,fhl= bl=;aod ñhhdu iy bka wk;=rej Tyqf.a foaYkd i|yd iyNd.SjQ

Views: 6747    Jan 05, 2024      Read More...

Sport News

jks÷ fgiaÜ l%slÜ msáhg iuq fohs

Y%S ,xld l%slÜ lKavdhfï ;=ka bßhõ l%Svl jks÷ yirx. fgiaÜ l%slÜ msáfhka iuq .ekSug ;SrKh lr ;sfnkjd'

Views: 6708    Aug 15, 2023      Read More...

iafldÜ,ka;hg tfrys ;rÛfha ch;a Y%S ,xldjg

iafldÜ,ka; lKavdhu iuÛ mej;s ;rÛho ,l=Kq 82lska ch .ekSug óg fkdfnda fõ,djlg fmr Y%S ,xld lKavdhu iu;a jqKd'

Views: 6690    Jun 27, 2023      Read More...

wdishdkq lksIaG u,, l%Svd molalï ÈkQfjda h<s Èjhskg

20 jeks wdishdkq lksIaG u,, l%Svd YQr;d ;r.dj,sfha § molalï ÈkQ l%Svl l%Säldjka we;=¿ Y%S ,xld

Views: 6698    Jun 11, 2023      Read More...

Politics

weu;s OQrh ,nd .ekSu .ek yÍkaf.ka m%ldYhla

j;auka wdKavqfõ wud;H OQrhla ,nd.ekSu iïnkaOfhka ixpdrl iy bvï wud;H yÍka m%kdkaÿ fï

Views: 6708    May 20, 2022      Read More...

nyq;rh fmkakqfjd;a w.ue;s Oqrfhka b,a,d wiafjkak iqodkï

md¾,sfïka;=fõ§ uka;%sjreka 113 fofkl=f.a nyq;rh fmkaùug lsishï md¾Yjhla iQodkï kï w.%dud;H OQrfhka

Views: 6715    May 03, 2022      Read More...

kj weu;sjre Èjqreï ÿkakq yeá fukak

kj leìkÜ wud;Hjre 17 fofkla fld<U" fldgqj ckdêm;s ukaÈrfha § wo ^18& fmrjrefõ ckdêm;s f.daGdNh

Views: 6716    Apr 18, 2022      Read More...

Gossips

Stars Shine at Jawan World Premiere in Sri Lanka

The world premiere of the highly anticipated Bollywood film Jawan, recently held at the Savoy Premiere, was a star-studded affair. The film’s

Oct 03, 2023      Read More...

Yugathra poised to mesmerise American audiences

The Asian Friendship Art Foundation is thrilled to announce the highly anticipated screening of the critically acclaimed Sri Lankan

Jul 25, 2023      Read More...

Melodic magnificence

For Kushani singing is her lifelong passion, but she realizes that along with this passion comes great responsibility.

Jul 25, 2023      Read More...

Short story

wjidkhg állg l,ska

kjr;ak w¾:kdhl uqvqlal= fma<sfha wka;su fldfkau f.a we;=f<a isg tys fodrlvg wdfõ l,sifï n|

Views: 6696    Jan 28, 2023      Read More...

yeufoau jqfKa uf.a blaukalughs

mqxÑ ldf,a b|kau uu yeÿfKa <ud ksjdihl' uu uf. wïud ;d;a;d fudk jf.ao lsh,j;a oel,d keye' <ud ksjdi

Views: 6712    Jan 25, 2023      Read More...

ukaoiaó

is;a bfï u;lm;a f,djg yඬ .d lshñka .ïudkfha iqj| yd;ami me;sr hhs' jeõ r< l| l<f.äh ;=<g we;=¿ jkafka

Views: 6677    Jan 07, 2023      Read More...

Gossips

iurkafka ke;=j fldfyduo''@ b;ska l,ska tl;= jqKd'

m%shioa mjq, fudk;rï ld¾hnyq, jqK;a" úfYaI ojia fjkqfjka tl;= fjkafka thd,d wu;l lrkafka keye''

Views: 36    Jul 18, 2024      Read More...

iqrEmS mshqñ w;awvx.=jgo''@ wdkafoda,kd;aul l;d ujk mshqñ yxiud,s .ek wefik wÆ;au wdrxÑh fukak

tfyu m%Yak fndfyda fokd mshqñf.ka wykfldg wo weh .ek ;j;a wÆ;a wdrxÑhla wykak ,enqKd''

Views: 53    Jul 15, 2024      Read More...

fldfykao wdfõ fï iqrx.kd'' wïfuda fï n,kakflda we;a;gu thdf.a ,iaik

ta weh tkak tkaku ,iaik fjk ksid'' fldfydu jqK;a Wodß iqrx.kdúhla jf.a yev fj,d bkak PdhdrEm lSmhla

Views: 45    Jul 12, 2024      Read More...

thd;a ke;=j fuhd oeka yß yßhg ria;shdÿfõ'' fufyu .sfhd;a ix.S;fhka ÈkSg f,vla jefghso

thd,f.a fm!oa.,sl Ôú;j, iqkaor jf.au wdorfhka msreKq ;eka thdg wdof¾ lrk risl risldúhka tlal fnod

Views: 48    Jul 10, 2024      Read More...